Resultatenrekening 2021 - de standalone versie (2023)

In de periode van 1 maart tot 1 mei 2022 moet u opnieuw aangifte inkomstenbelasting doen, wat u in 2021 gaat doen. Voor veel ondernemers is dit een lastige opgave. In deze blog leggen we u als ondernemer in de inkomstenbelasting uit van welke belastingvoordelen u (mogelijk) gebruik kunt maken en laten we u door middel van een rekenvoorbeeld duidelijk zien hoe u gebruik kunt maken van heffingskortingen en aftrekposten. Vervolgens vertellen we wat Tellow Compleet is en hoe we aangifte inkomstenbelasting kunnen doendat is gemakkelijke liefdeWerken.

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is de belasting die u betaalt over uw inkomen en vermogen.

De inkomstenbelasting bestaat uit drie velden. Alle vakken tellen op tot een totaalbedrag aan inkomstenbelasting dat u moet betalen. Deze dozen hebben allemaal een ander tarief, ook wel belastingtarief genoemd.

Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen. U kunt natuurlijk alleen inkomsten hebben in box 1; vul dan veld 2 en veld 3 niet in. Klikkenhiervoor meer informatie over belastingschijven.

fiscaal bedrijf

Als u fiscale partner bent, kunt u de inkomensverklaring samen met uw partner overleggen. Dit kan als voordeel hebben dat u bepaalde aftrekposten kunt splitsen. Zij zijnfiscale partnerals u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een kind hebt.

(Video) Moto X Freestyle: FULL COMPETITION | X Games 2021

Wanneer moet u de inkomensverklaring indienen?

Bent u ondernemer, zzp'er, freelancer of mkb en staat u ingeschreven bij IHK, dan bent u voor de inkomstenbelasting niet automatisch ondernemer. Alle belastingplichtigen in Nederland zijn echter verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen. U bent IRPF-ondernemer als u aan de volgende eisen voldoet:

 • Je bent niet afhankelijk van 1 klant, je hebt dus meerdere klanten.
 • Je bent zelfstandig en bepaalt zelf wat je doet in het bedrijf.
 • Het voldoet aan de tijdscriteria. Het urencriterium houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkt bij uw bedrijf. Onbetaalde uren zoals marketing en administratie tellen mee, evenals voorbereidende uren zoals het volgen van relevante cursussen en het maken van een businessplan.

Als u een werkgever voor de inkomstenbelasting bent, heeft u recht op belastingvoordeel als u voldoet aan de urencriteria.

Voorbeeld: Inkomstenbelasting voor Ondernemers

U factureert € 1.000 en brengt 21% btw in rekening. U ontvangt in totaal € 1.210. U betaalt dan € 210,- aan de Belastingdienst. $ 1.000 is verkoop. Als je de kosten aftrekt, blijft de winst over. Dus die bedrijfswinst is uw bruto-inkomen en dus uw inkomen vóór belastingen.

Opgelet: U bent geen ondernemer in de personenbelasting? Ze kunnen voor omzetbelastingdoeleinden zijn.

Als u geen werkgever voor de inkomstenbelasting bent, hoeft u geen administratie bij te houden. Vul dan uw inkomsten minus gemaakte kosten in. De Belastingdienst kan om informatie vragen, het is dus raadzaam om de (digitale) bonnen te bewaren. Werkt u bijvoorbeeld voor een familielid en krijgt u een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan hoeft u dit niet aan te geven. Je resultaat is immers ook 0.

Resultatenrekening 2021 - de standalone versie (1)

Inhoudingen en belastingkredieten

De fiscale voordelen waar u mogelijk recht op heeft, zijn heffingskortingen en heffingskortingen. Door aftrekposten daalt uw inkomen en hoeft u minder belastingen en sociale lasten te betalen. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die u betaalt. Daarom is het een voordeel om te weten welke aftrekposten en kortingen er zijn en waar je recht op hebt: Door goed gebruik te maken van de aftrekposten en kortingen van de Belastingdienst, kun je als zzp'er € 30.439 winst maken zonder dat je belasting hoeft te betalen ervoor.

(Video) The real Dune

Voor zelfstandigen gelden de volgende aftrekposten:

 • aftrek zelf
 • trigger starten
 • pensioen prognose
 • Vrijstelling van voordelen voor het MKB
 • belastingkredieten

In sommige gevallen kunt u nog meer belastingen besparen door onder andere gebruik te maken van:

 • Investeringsaftrek (KIA, MIA, VAMIL, EIA)
 • De hypotheekrenteaftrek
 • aftrekbare giften
 • Aftrekbare zorgkosten
 • aftrekbaar pensioen

zie devolledige lijst met aftrekposten.

Inhouding eigen rekening en initiële aftrek

U hebt recht op zelfstandigenaftrek als u geld verdient met uw onderneming. Over het algemeen moet u ook aan de tijdscriteria voldoen. In 2021 is de zelfstandigenaftrek € 6.670. Dit bedrag kunt u aftrekken van uw bedrijfswinst. Ben je een beginner, dan mag je € 2.123 bij dit bedrag optellen. In de eerste 5 jaar van uw onderneming kunt u in totaal 3 keer aanspraak maken op de oprichtersaftrek.

pensioen prognose

Betaalt u als zelfstandige inkomstenbelasting over uw loon en wilt u een pensioenregeling treffen? Dan kunt u gebruikmaken van de aftrek voor oudedagsvoorzieningen. U kunt een deel van uw uitkering opzij zetten voor een oudedagsvoorziening (VOOR). U krijgt dan uitstel van belasting over dat deel van uw inkomen, dat u kunt omzetten als u met pensioen gaat.interesse . Vul bij het onderwerp “Pensioenreserve” het bedrag in dat u wilt reserveren voor uw ouderdomsreserve. In 2021 kan dat met 9,44% van je winst, met een maximum van € 9.632.

Vrijstelling van voordelen voor het MKB

(Video) Swedish House Mafia and The Weeknd - Moth To A Flame (Official Video)

Behoort uw bedrijf tot de middenklasse? De KMO Winstbonus is een directe aftrek van uw winst waar u recht op heeft. De subsidie ​​is 14% in 2021 ongeacht je gewonnen bedrag. U hoeft nooit te voldoen aan de urencriteria voor de MKB-loonvrijstelling.

belastingkredieten

Heffingskortingen zijn directe teruggaven van het bedrag aan belasting dat u betaalt. Bij elke heffingskorting leest u of u er wel of geen recht op heeft. Voor zelfstandigen zonder personeel springen de algemene heffingskorting en de werknemerskorting in het oog.

algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting waar alle belastingplichtigen in Nederland recht op hebben. Als u de AOW-leeftijd (2022: 66 jaar en 7 maanden) nog niet heeft bereikt en geen andere inkomsten heeft, bedraagt ​​deze aftrek € 2.837, tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 21.043. Is uw heffingsgrondslag hoger dan € 21.043 maar niet hoger dan € 68.508, dan moet u een formule gebruiken om de algemene heffingskorting te berekenen. Dit laten we zien in het rekenvoorbeeld. Als u naast uw beroep een bijbaan heeft, wordt de algemene heffingskorting verrekend met uw deeltijdloon. U kunt de heffingskorting dan niet meer toepassen op uw ondernemingsinkomen.

arbeidskorting

De Arbeidskorting is een korting op het inkomen dat u ontvangt uit uw ondernemingswinst. Hoeveel arbeidskorting u krijgt, hangt af van uw leeftijd en inkomen. prijzen zijnhierKijken.

Om u te laten zien hoe u belastingaftrek en -korting toepast, hebben we onderstaande voorbeeldberekening gemaakt. We gaan ervan uit dat u in 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd niet bereikt. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet in aanmerking komt voor een of meer inhoudingen.

(Video) iPad Pro 11 & 12.9” Review - Watch BEFORE You Buy! (2021)

premie zorgverzekering

Als zelfstandige moet u een inkomensbijdrage aan de Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen, ook als u geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dit is een sociale premie die iedereen in Nederland verplicht is te betalen. Deze premie bestaat uit het bedrag dat u betaalt voor uw zorgverzekering en een bijdrage gelijk aan 5,75% van uw inkomen, met een maximaal belastbaar bedrag van € 58.311.

Voorbeeld berekening inkomstenbelasting 2021

voltooide tel

De inkomstenbelasting is voor veel ondernemers een complex en langzaam proces. Daarom hebben we Tellow Compleet ontwikkeld. De slimme vervanger van een accountant, zeker voor zzp'ers, freelancers en eenmanszaken. Met Tellow Complete krijgt u alle voordelen van een accountant en meer. We verifiëren uw omzetbelastingaangifte, behandelen uw inkomstenbelastingen en zijn altijd beschikbaar om lastige boekhoudkundige vragen te beantwoorden. Daarnaast kun je ook onbeperkt facturen en offertes aanmaken en versturen en zijn je transacties altijd up-to-date met automatische bankgegevens. Alles gaat heel eenvoudig in de Tellow-app.

Voor nieuwe gebruikers hebben we een speciale aanbieding.Actie. Meld je je vóór 1 april aan bij Tellow Compleet, dan regelen wij je inkomstenbelasting 2021 voor slechts € 299. Je levert al je bonnetjes en facturen in en onze accountants doen je aangifte. Uiteraard houden we rekening met alle heffingskortingen en aftrekposten, zodat u niet te veel betaalt. Uiteraard verzorgen wij ook uw inkomstenbelasting voor 2022! Meer informatie over deze speciale aanbieding vind je hier.hier.

Ben je al Tellow Basic of Plus gebruiker? dan klikkenhiervoor meer informatie over het bedrijf.

(Video) The Writing on the Wall | Full Episode

Heb je nog vragen? LadenContactNeem dan contact met ons op via onze website of apps.

Videos

1. iPad Mini 2021 Review: Pocketable Power!
(Marques Brownlee)
2. The Threefold Project Review
(Crypto Layman)
3. Best of Spain's Got Talent 2021 Auditions | WEEK 2 | Got Talent Global
(Got Talent Global)
4. Evolution of the iPhone [2007-2021]
(Flatlife)
5. Virginia vs. Maryland: 2021 NCAA men's lacrosse championship | FULL REPLAY
(NCAA Championships)
6. Mario Party Superstars - Nintendo Treehouse: Live | E3 2021
(Nintendo of America)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 27/06/2023

Views: 6045

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.