Omzetbelasting voor eenmanszaak: alles over btw (2023)

In dit artikel leest u alles over omzetbelasting voor zelfstandigen zonder personeel. Gaat het over een specifiek onderwerp? Klik dan op een van de onderstaande links:

 1. Omzetbelasting: wat is het?
 2. Hoe dient u een btw-aangifte in?
 3. Bereken omzetbelasting
 4. Btw-tarieven voor zzp'ers
 5. Vrijstelling btw KOR
 6. Wanneer dient u uw btw-aangifte in?
 7. Veel Gestelde Vragen

1. Omzetbelasting, wat betekent het?

Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. BTW staat voor "Belasting Toegevoegde Waarde". Het betekent de omzetbelasting die u betaalt.

De btw die je als zzp'er van je opdrachtgevers ontvangt, moet je afdragen aan de Belastingdienst. U kunt de btw aftrekken van de zakelijke kosten die u hiervoor maakt. U betaalt omzetbelasting per kwartaal of in uitzonderlijke gevallen maandelijks of jaarlijks.

2. Hoe doe ik (digitale) btw-aangifte?

Na inschrijving als ondernemer opKamer van Koophandelkrijgt u automatisch bericht als u voor het eerst aangifte moet doen.Van de Belastingdienst ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op het zakelijke gedeelte van de website van de Belastingdienst.

Er is een link naar een teruggaaf van omzetbelasting. Klik erop, lees alle vragen. Bij elke vraag staat een vraagteken waar je op kunt klikken voor uitleg.

Gebruik een geldig btw-nummer

Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers twee verschillende btw-nummers.

(Video) Hoe doe ik belastingaangifte? | Jong Ondernemen

Het oude btw-nummer dat aan uw BSN-nummer was gekoppeld, wordt nu een ob-nummer genoemd. U gebruikt het Ob-nummer alleen bij contacten met de Belastingdienst, en dus ook bij de btw-aangifte.

jouw berichtenbtw-nummerdie u gebruikt op uw facturen, offertes, website en voor transacties binnen de EU.

Het nieuwe nummer is aangemaakt omdat het oude nummer mogelijk frauduleus was omdat dit nummer gekoppeld is aan uw BSN-nummer.

De eerste is de factuurdatum

Bij btw telt de factuurdatum, niet de betaaldatum. Alsbewijs van levering(inclusief btw) voor activiteit in maart op 30 maart 2023 maar niet betaald in april 2023, btw is van toepassing op maart en dus op Q1 2023.

Als u deze toerekening factureert op 1 april 2023, wordt er btw in rekening gebracht voor Q2 2023.

Lees erover in deze checklistBTW aangifte.

Omzetbelasting voor eenmanszaak: alles over btw (1)

(Video) Aftrekposten voor eenmanszaak en zzp: deze wil je kennen en begrijpen

Beheerselement?

Speciaal voor beginners: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met boekhouden, inclusief tips.

Pdf gratis downloaden

3. Bereken omzetbelasting (ob).

Als bedrijf ontvangt u btw van uw klanten en betaalt u deze door aan uw leveranciers. U kunt betaald krijgenbtw claimals u goederen en diensten gebruikt die voor uw bedrijf zijn gekocht.

Je hebt een betalingsbewijs of een factuur nodig om te bewijzen dat het om een ​​zakelijke aankoop gaat. Op deze factuur dient het aankoopbedrag inclusief BTW vermeld te staan.

In uw belastingaangifte geeft u eerst de omzetbelasting op. Vul dan de btw over de gemaakte kosten in. Het heet 'eerste lading'. Dit wordt dan automatisch online verrekend en je ziet het bedrag dat je verschuldigd bent als omzetbelasting.

Sollicitatie:Vereist voor btw-aangifte:btw-computer

4. Welk btw-tarief hanteer je als zzp'er?

Welk btw-tarief gebruik je als zzp'er om de omzetbelasting over je producten en diensten te bepalen? Het hangt af van het product of de dienst die u verkoopt.

(Video) Hoe doe je de btw-aangifte?

BTW tarieven

We hebben drie verschillende btw-tarieven in Nederland:

 • 21%
 • 9%
 • 0%

In de onderstaande tabel hebben weverschillen in btw-tarievenuitgelegd:

tarief van 21%.9% tarief (verlaagd tarief)0% tarief.

Dit tarief geldt voor de meeste goederen en diensten, van smartphones tot rechtsbijstand.

Het lage btw-tarief is vanaf 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Het verlaagde tarief geldt voor goederen en diensten waarvan de overheid vindt dat die voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar moeten zijn, zoals medicijnen en voeding.

Voor andere zaken wil de overheid de markt stimuleren, zoals kunst. In al deze gevallen geldt een laag tarief.

Hier vindt u een lijst van goederen en diensten met een verlaagd btw-tarief van 9%.

Het 0%-tarief is voorbehouden voor producten waarvoor de consument in een ander land btw betaalt.

Als een buitenlands bedrijf uw product koopt, betaalt de eindklant (consument) in dat land btw. 0% is een beetje andersziekteverlofPDV-a.

Hier vindt u een overzicht van goederen en diensten met een 0% tarief..

5. Vrijstelling btw in deKOR

Niet iedereen hoeft btw te betalen. Als uw maximale omzet € 20.000 per jaar is, kunt u in aanmerking komen voor de Small Business Program (KOR). U kunt ook worden vrijgesteld van het betalen van btw.

De volgende regels gelden vanaf 1 januari 2020programmavoorwaarden kleine bedrijven (KOR):

 • U bent ondernemer voor de btw. U bent btw-ondernemer als u zelfstandig een beroep of werkzaamheid uitoefent.
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland of u heeft hier een vaste bedrijfseenheid.
 • De maximale omzet per kalenderjaar is € 20.000.

6. Wanneer doe je btw-aangifte als zelfstandig ondernemer?

De Belastingdienst vertelt u hoe vaak u btw-aangifte moet doen. Zij informeren u hierover als u zich als ondernemer inschrijft bij de Kamer van Koophandel. In de meeste gevallen doen ondernemers per kwartaal btw-aangifte, maar er zijn twee uitzonderingen:

 • Maandelijks: als u per kwartaal meer dan € 15.000 aan btw betaalt.
  Als u niet of niet op tijd een aanvraag indient, kan de Belastingdienst u verzoeken maandelijks btw af te dragen.
 • Jaarlijks: wanneer u minder dan € 1.883 aan btw per jaar betaalt.

Deadlines voor het indienen van btw-aangifte in 2023

Dit zijn de btw-aangiftetermijnen voor 2023 wanneer u uw kwartaalaangifte indient:

4e kwartaal 202231 januari 2023
1e kwartaal 202330 april 2023
2e kwartaal 202331 juli 2023
3e kwartaal 202331 november 2023
4e kwartaal 202331 januari 2024

Doet u als ondernemer maandelijks btw-aangifte? De volgende retour- en betalingstermijnen zijn dan van toepassing:

December 202231 januari 2023
januari 202328 februari 2023
februari 202331 maart 2023 r
maart 202330 april 2023
april 202331 mei 2024 r
mei 202330 juni 2023
juni 202331 juli 2023
juli 202331 augustus 2023
augustus 202330 september 2023
September 202331 november 2023
november 202330 december 2023 r
lijstpad 2023 r31 december 2023
December 202331 januari 2024

Opmerking:Doet u jaarlijks een btw-aangifte? U moet dan vóór 31 maart van het nieuwe jaar uw belastingaangifte indienen en betalen.

Vermijd straf

Maak het verschuldigde bedrag op tijd over aan de Belastingdienst. Niet alleen moet u voor bovenstaande deadlines een btw-aangifte indienen. Het verschuldigde bedrag moet op die datum ook op de rekening van de Belastingdienst staan.

De eerste keer dat je te laat bent, krijg je een waarschuwing. U krijgt dan een boete, die fors kan oplopen. Dus zet deze data alvast in je agenda!

Omzetbelasting voor eenmanszaak: alles over btw (2)

Rabo ZZP rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat u gebruikt, geen vaste kosten.

(Video) Hoe werkt btw in Nederland? | Boekhouden voor Beginners

Bekijk de voordelen

(Video) Welke belastingen betaal ik als zzp'er? Korte duidelijke uitleg.

7. Veelgestelde vragen over btw-aangifte voor zelfstandigen:

 • Hoeveel omzetbelasting betaalt een zzp'er?
  Metomzetbelasting zelfstandigenmoet betalen, hangt onder meer af van de producten of diensten die hij aanbiedt. Op basis hiervan wordt bepaald welk btw-tarief aan de klant in rekening wordt gebracht en hoeveel belasting de ondernemer aan de Belastingdienst moet betalen.
 • Wat is het verschil tussen btw en omzetbelasting?
  Er is geen verschil tussen btw en omzetbelastingaldus de website www.ikgastarten.nl.
 • Hoe geef ik omzetbelasting of btw aan als (startende) ondernemer?
  Na inschrijving als ondernemer opKamer van Koophandelkrijgt u automatisch bericht als u voor het eerst btw-aangifte moet doen.U ontvangt van HMRC een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op het zakelijke deel van de HMRC-website. er bestaatlink voor btw-berekening.
 • Hoe bereken je hoeveel omzetbelasting (btw) je als zzp'er moet betalen?
  In uw belastingaangifte geeft u eerst de omzetbelasting op. Vul dan de btw over de gemaakte kosten in. Het heet 'eerste lading'. Dit wordt dan automatisch online verrekend en je ziet het bedrag dat je verschuldigd bent als omzetbelasting.
 • Hoe kunt u als ondernemer vrijgesteld zijn van btw?
  Als uw maximale omzet € 20.000 per jaar is, kunt u in aanmerking komen voor de Small Business Program (KOR). U kunt ook worden vrijgesteld van het betalen van btw.Op deze pagina vind jeAlgemene voorwaarden voor het Small Business Program (NRA).
 • Wanneer moet u btw-aangifte doen als ondernemer?
  Inbegrepende tabellen bevatten datumswaarin u een opgave van de gerealiseerde omzet had moeten overleggen en waarin het verschuldigde bedrag ook op rekening van de Belastingdienst moet staan. Hier vindt u deadlines voor ondernemers die een kwartaalaangifte doen en voor ondernemers die maandelijks btw afrekenen.

Videos

1. Stap snel over voor uw btw-aangifte
(Belastingdienst NL)
2. De btw-aangifte doen | Boekhouden voor Beginners
(InformerOnline)
3. Geen omzet, toch BTW aangifte
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
4. BTW aangifte: wanneer en hoe?
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
5. De twee belastingen voor een eenmanszaak
(Ocean Finance)
6. BTW aangifte doen als Freelancer of ZZP
(Next Level Freelancer)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 02/05/2023

Views: 6193

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.